seperator-krotki

Proboszcz:
ks. Czesław Haus

Kancelaria parafialna czynna:

dni powszednie

9.00-11.00, 16.00-18.00
soboty 
9.00-11.00
nieczynna w niedziele i święta

TELEFON DYŻURNY
(14) 62 77 333
(14) 655 95 95
(14) 655 96 96

Do chorych w nocy:

606991555

 

Artykuły

Wspólnota Krwi Chrystusa

zd-008Błogosławiona Krew Jezusowa!

Takie jest nasze powitanie, na które odpowiadamy - Na wieki Błogosławiona!

Powstanie Wspólnoty Krwi Chrystusa łączy się z przekazaniem relikwii kawałka płaszcza nasączonego Krwią Chrystusa rzymskiej bazylice San Nicola in Carcere. Legenda głosi, że jeden z rzymskich legionistów obecny podczas ukrzyżowania Chrystusa na Golgocie, zabrał ze sobą kawałek zakrwawionego płaszcza Skazańca. Członkowie jego rodu przekazywali sobie relikwię z pokolenia na pokolenie jako najdroższy skarb rodzinny, aż w 1708 r. ofiarowali ją bazylice San Nicola, gdzie wystawiono ją na ołtarzu i otoczono czcią.

W setną rocznicę obecności relikwii w bazylice San Nicola 8 grudnia 1808 r. kanonik Franciszek Albertini wspomagany przez młodego księdza, św. Kaspra del Bufalo (1786-1837), powołał do życia Bractwo Przenajdroższej Krwi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Św. Kasper pragnął, aby orędzie Krwi Chrystusa było głoszone na całym świecie, służyło odnowie i jedności całego Kościoła. Cel ten miały realizować założone przez niego: Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa (1815), Zgromadzenie Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, które powstało w 1834 r. przy jego współudziale, oraz wspólnota świeckich, gromadzących się przy bazylice San Nicole. Członkowie Bractwa zobowiązywali się do oddawania szczególnej czci Krwi Chrystusa i dopełnienia dzieł miłosierdzia wobec ludzi biednych i zagubionych.

zd-009
Relikwiarz Krwi Chrystusa

Papież Pius VII zatwierdził Bractwo w 1815 r., podnosząc je do godności Arcybractwa i obdarowując licznymi odpustami. Grupy rozprzestrzeniały się szybko przekształcając się we wspólnotę ponadnarodową. W tym samym czasie św. Kasper założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa, którego członkowie mieli prowadzić misje wśród najbardziej zaniedbanych religijnie kręgów społeczeństwa. Aby umocnić owoce misji, zakonnicy zakładali "kręgi", skupiające świeckich z danej parafii. Grupy te były formacyjno-charytatywne i prowadziły oratoria i inne dzieła miłosierdzia. Według pierwotnego planu Założyciela Wspólnota miała łączyć w jednym dziele odnowy duchownych, zakonników i świeckich, mężczyzn i kobiety. Aby ułatwić szerzenie tej Wspólnoty ksiądz Jan Morlini przekształcił to Arcybractwo na "Pobożne Stowarzyszenie", które dzisiaj nazywamy Wspólnotą Krwi Chrystusa. Papież Pius XII kanonizował Kaspra de Bufalo w 1954 r.

Inicjatorem Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce jest o. Winfried Wermter członek Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa - CPPS (ur. 1940). Na początku lat 80-tych o. Wermter przeszczepił do Polski Zgromadzenie Misjonarzy i zainicjował powstanie świeckiej Wspólnoty Krwi Chrystusa. Obecnie jest odpowiedzialny za cały Ruch na szczeblu krajowym. Opracował polską duchowość Wspólnot Krwi Chrystusa. W Polsce wspólnota jako ruch dla świeckich w Kościele katolickim rozpoczęła swoją działalność w czasie stanu wojennego, gdy cały naród pragnął wolności i godności i był gotowy płacić za te wartości własną krwią.

Na czele Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce stoi Rada Krajowa, w skład której wchodzą przełożeni Zgromadzeń Misjonarzy i Sióstr Adoratorek oraz wybrani przez laikat świeccy animatorzy krajowi. Wspólnota w Polsce podzielona jest na podregiony. Każdy z nich ma własny Dom Misyjny, a jego odpowiedzialni wraz z animatorami świeckimi czuwają nad rozwojem Wspólnoty w poszczególnych strefach i diecezjach.

Istnieją trzy formy przynależności do Wspólnoty Krwi Chrystusa: Wspólnota Modlitwy, do której należy się indywidualnie lub jest się członkiem grupy parafialnej; Wspólnota Misyjna, w której regularnie rozmyśla się nad tekstami biblijnymi, wymienia doświadczenia, angażuje w dzieła charytatywne i misyjne oraz Wspólnota Wspomożycieli Krwi Chrystusa, do której należą osoby konsekrowane żyjące w świecie.

W Domach Misyjnych prowadzi się regularną formację - dni skupienia i rekolekcje zamknięte dla wszystkich stanów, comiesięczne spotkania formacyjne dla młodzieży i animatorów diecezjalnych, dzięki której świeccy osiągają dojrzałość chrześcijańską i stają się świadkami wiary w rodzinach, parafiach, miejscu pracy. W Domach Misyjnych Wspólnoty przyjmuje się młodzież z problemami wychowawczymi, osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, samotne matki, a ludziom szukającym równowagi i umocnienia wiary udziela się "pierwszej pomocy" duchowej. Poszczególne podregiony Dzieła prowadzą własne dzieła charytatywne, np. przeznaczony dla samotnych dzieci i dorosłych w każdym wieku Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej czy hospicjum w Łabuńkach k. Zamościa.

Liczba członków Wspólnoty Krwi Chrystusa w Polsce to ok. 10 tys. osób oraz 4 tys. sympatyków.

Wspólnota Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie i zakonne, które zobowiązują się pogłębić duchowość Przenajdroższej Krwi Chrystusa i nią żyć. Osoby te pragną spełniać w Kościele tę rolę, jaką spełnia w organizmie krew. Osoba należąca do Wspólnoty Krwi Chrystusa powinna być wszędzie tam, gdzie potrzebny jest rozwój, pokarm, lekarstwo. Krew leczy zranienia, a jej brak jest znakiem śmierci. Służba krwi w organizmie jest dyskretna, niewidoczna, choć jest obecna wszędzie i utrzymuje przy życiu cały organizm.

Duchowość Dzieła Krwi Chrystusa zawarta jest w trzech słowach "Bóg" - "Wspólnota" - "Misja". Wybór Boga i ciągłe ofiarowanie się Mu w tajemnicy Krwi Chrystusa jest fundamentem duchowości Wspólnoty. W aspekcie teologicznym kluczowe znaczenie mają oparte na biblijnym fundamencie trzy rodzaje obecności Krwi Chrystusa w świecie:

  1. Obecność fizyczno-historyczna Jezusa z Nazaretu, który w określonym miejscu i czasie przyjął Krew z Dziewicy Maryi, by przelać ją później za zbawienie ludzi;
  2. Obecność liturgiczno-sakramentalna - podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ofiarował uczniom własną Krew w postaci wina, która w każdej Mszy świętej uobecniana jest i spożywana przy ołtarzu (w duchowy sposób ludzie przyjmują Ją jako strumień życia w Mistycznym Ciele Kościoła przez sakramenty i Słowo Boże);
  3. Obecność mistyczno-uniwersalna - Krew Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Chrystusa, przelana na cały świat, jest doświadczana we wspólnocie chrześcijan, a także wszędzie tam, gdzie otwierają się "rany" tego świata w cierpieniach duchowych i fizycznych, trudnościach codziennego życia, chorobie i grzechu.

Ta ostatnia forma obecności Krwi Chrystusa, dostrzeżona przez o. Wermtera dzięki teologii świętego Jana od Krzyża i Chiary Lubich, jest w centrum duchowości Wspólnoty. Staje się ona bodźcem do życia Tajemnicą Paschalną w mistyce życia codziennego: spotykając Krwawiącego Chrystusa, człowiek pragnie odpowiedzieć na Jego obecność przez cześć, modlitwę, miłość, duchowe przyjmowanie i ofiarowanie Krwi Ojcu Niebieskiemu oraz przez adorację, w której uznaje się własną nicość i oddaję się Bogu - aż do stawania się Krwią Chrystusa przez zjednoczenie z Nią.

Duchowość Krwi Chrystusa to głęboki udział w Eucharystii, który pojmowany jest jako współudział w odkupieniu świata i kontynuowany w życiu codziennym wierzącego. Życie Eucharystią, dążenie do pojednania, słuchanie Słowa Bożego, ofiarowanie się Bogu, przeistaczanie cierpień świata, przyjmowanie miłości Chrystusa i udział w jego posłannictwie są kluczem do jedności i misji.

We Wspólnocie Krwi Chrystusa nie może zabraknąć czci i miłości dla Matki Bożej Bolesnej. Maryjność Wspólnoty kształtowana jest w powiązaniu ze zbawczą ofiarą Chrystusa i Eucharystii. Matka Boża jest wzorem życia chrześcijanina, "żywym Kielichem" eucharystycznym, otwartym na Słowo Boże w Nazarecie, wypełnionym pod krzyżem Krwią Chrystusa, ofiarującym tę Krew Ojcu Niebieskiemu i rozdającym ją ludziom jako źródło zbawienia. Ofiarowanie "wina" własnego życia Bogu pozwala wierzącemu "być Maryją", uczestnicząc na jej wzór w dziele odkupienia.

Powołanie do Dzieła Krwi Chrystusa jest powołaniem wspólnotowym, którego wzorem jest Trójca Przenajświętsza. Powołanie wspólnotowe członków Dzieła realizuje się w małych grupach w Domu Misyjnym lub parafiach. Grupy są podstawowym miejscem formacji, rozwoju i kierownictwa duchowego. Są one autentyczne tylko wówczas, gdy stają się rodziną duchową, a członków łączy wzajemna pomoc duchowa i materialna.

Doświadczając obecności Boga między sobą dzięki Słowu Bożemu i Krwi Chrystusa, członkowie ofiarowują ją tym, którym chcą pomóc. Apostolskie zaangażowanie dotyczy wszystkich członków Dzieła, niezależnie od stanu, powołania lub wieku, ponieważ "Nikt nie jest za stary ani zbyt chory, by się nawrócić, by dać swój wkład, by ofiarować choć kropelkę z własnego serca razem z Krwią Chrystusa dla przemiany i ratowania naszych bliźnich, naszego Kościoła, naszego świata".

Wspólnotę Krwi Chrystusa w parafii Miłosierdzia Bożego założył przed kilku laty Stanisław Marszalski. Powiedział wówczas: "Jako członkowie Grupy Misyjnej Wspólnoty Krwi Chrystusa pragniemy pogłębiać formację duchową przez regularne rozmyślanie biblijne i wymianę doświadczeń według wybieranego co tydzień "Słowa Życia" oraz wspólnie angażować się charytatywne i misyjne działania parafii".

Nasza grupa liczy 4 osoby, bo grupy w myśl statutu powinny być małe od 3-5 osób, najwyżej 7.

Nowi członkowie przyjmowani są w specjalnym obrzędzie do Wspólnoty Krwi Chrystusa. Prośbę o przyjęcie do Wspólnoty mogą zgłosić w Centrum Krajowym lub w jednym z Domów Misyjnych WKC, dla naszej diecezji jest to Dom Misyjny Podregionu w Częstochowie. Jeśli ktoś nie może być obecny osobiście, przekazuje własnoręcznie napisaną prośbą.

Nowy członek Wspólnoty otrzymuje różaniec Krwi Chrystusa i pisemne potwierdzenie przyjęcia. Członek, który regularnie uczestniczy w grupie modlitewnej lub misyjnej, może po pół roku prosić o znak krzyżyka z symboliczną kropelką Krwi Chrystusa. Po rocznym uczestnictwie w jednej z grup Wspólnoty Misyjnej można prosić o jej zewnętrzny znak: różaniec na palec z symboliczną kropelką Krwi Chrystusa.

Każdy człowiek naszej Wspólnoty indywidualnie zapisany, jest zobowiązany do tego, aby raz w roku świadomie odnawiał swoje wstąpienie. Jeżeli pozwala na to wiek i zdrowie, bierze udział w rekolekcjach lub skupieniach w Domu Misyjnym albo przynajmniej w nocnym czuwaniu lub odpuście krajowym w Częstochowie.

Ci, którzy jednoczą się w modlitwie z Wspólnotą Krwi Chrystusa, uczestniczą w dobrach duchowych innych członków nawet wtedy, gdy nie mogą zaangażować się w inną działalność Wspólnoty.

Każdy z nas odmawia codziennie przynajmniej jedną modlitwę do Krwi Chrystusa, wybierając ją dowolnie z modlitewników Wspólnoty, np. Litania do Krwi Pana Jezusa, aby przypominać sobie o poświęceniu się Krwi Chrystusa i żyć według tajemnicy paschalnej. Korzystamy także z brewiarza Wspólnoty i łączymy się z kultem publicznym Kościoła poprzez celebrację Liturgii Godzin. Przy wstąpieniu dla pogłębienia formacji zaprenumerowaliśmy jedno z czasopism Wspólnoty: "Nowa pomoc - by żyć Ewangelią" lub "Animator".

Animator parafialny grupy bierze udział w miesięcznym skupieniu animatorów parafialnych w diecezji. Spotkania odbywają się przy Katedrze tarnowskiej w III piątek miesiąca, a po nim wspólna Msza św. dla grup parafialnych. Animator Grupy Misyjnej, jako zelator parafialny reprezentuje całą Wspólnotę (także grupy modlitewne, gdy istnieją w parafii i członków zapisanych indywidualnie.

Spotykamy się co tydzień (w poniedziałki) w sali Domu Parafialnego o godz. 17.00-18.00.

Spotkanie grupy zawiera następujące elementy:

  1. Wspólne rozważanie Pisma św. na nadchodzącą niedzielę wg kalendarza liturgicznego.
  2. Zastanowienie się co Bóg do mnie mówi i czego ode mnie oczekuje,
  3. Wybór "Słowa Życia" na cały tydzień,
  4. Wymiana doświadczeń według "Słowa Życia" co się nam udało zrealizować,
  5. Realizacja i planowanie spraw charytatywno-misyjnych i zaangażowanie się w parafii,
  6. Omawianie spraw i przekazywanie wiadomości związanych z działalnością WKC.

Członkowie Wspólnoty Misyjnej starają się jak najczęściej przyjmować Komunię św. (...) Kto nie może uczestniczyć w Najświętszej Ofierze codziennie, stara się odwiedzić Jezusa w tabernaculum lub przyjmować duchowo Komunię św. Członkowie praktykują częste przystępowanie do sakramentu pojednania.

Wspólnota Krwi Chrystusa staramy się o szacunek dla godności każdego człowieka, od pierwszego do ostatniego momentu życia, bo wszyscy są odkupieni Krwią Chrystusa. Przez modlitwę, np. "duchową adopcję" dziecka poczętego, przykład własnego życia i konkretną pomoc chce dać swój wkład w uleczenie chorób społeczeństwa (aborcja, uzależnienia, eutanazja).

Uczestniczymy we wspólnej modlitwie, ale także bierzemy udział w radościach i troskach każdego członka naszej grupy. Tam, gdzie to możliwe i według potrzeb Kościoła lokalnego angażujemy się do działalność apostolską.

Centrum naszego Ruchu znajduje się przy Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie. Znajduje się tam intronizowana Relikwia Krwi Chrystusa z Golgoty. Nasza Diecezja utrzymuje kontakt z Domem Misyjnym w Częstochowie.

Oto adres:

Centrum Wspólnoty Krwi Chrystusa Region Polski
ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18
42-221 Częstochowa

Osoby zainteresowane Wspólnotą Krwi Chrystusa zapraszamy na spotkania, aby rozważać i żyć Słowem Bożym na co dzień a nade wszystko adorować tajemnicę naszego zbawienia.

Błogosławiona Krew Jezusowa!

 

(oprac. na podst. Statutu Generalnego i Statutu Regionu Polskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa)